Αναγνώστες

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

MorganiteToday's crystal is Morganite, the simple purpose is Equality in Love.

Animal totem - Swallow.

Essential oil - Vanilla.

Chemical composition - Beryllium Aluminium Silicate.

Affirmation - "I relate, I listen, I learn, I love".

Keywords - Equality in Love, Oneness, Relationship, Listening, Inequality, Self-Control, Group Work, Shared Perception, Harmony, Paul the Venetian Master.

Body Card Placement - Morganite is best on the Crown and Heart Chakras.

Color Rays - 70% Pink and 30% Clear.

All information from-
The Liquid Crystal Oracle,
By Justin Moikeha Asar

Blue Angel Publishing.
The Liguid Crystals

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου